“Manufacturability” It has to be different

MTC 2023

Manufacturing Technology Conference 2023

Design vrijheid en maakbaarheid zijn meer aan elkaar gekoppeld dan sommige mensen denken. Kennis in maakbaarheid geeft meer design vrijheid. Maar zo simpel is dat niet, zelfs niet als het in ons land bruist van experts die je alles kunnen vertellen van alle verschillende technieken.

Design freedom and manufacturability are more closely linked than some people think.  Knowledge in manufacturability gives more design freedom.  But it’s not that simple, even if our country is brimming with experts who can tell you everything about all the different techniques.

Maakbaarheid krijgt te weinig aandacht en daar moeten we iets aan doen. Maar hoe? Deze vraag heeft mij reeds enige jaren bezig gehouden.

Manufacturability gets too little attention, and we have to do something about it. But how?  This question has haunted me for several years.

Maar gelukkig hebben ASML en Thermo Fisher nu ook ingezien dat dit item erg belangrijk is. Gelukkig maar want nu kunnen we onze droom waar gaan maken.

Fortunately, ASML and Thermo Fisher have now also realized that this item is very important.  Fortunately, because now we can make our dream come true.

Droom?

Wat houd dat dan in?

We zijn op zoek naar experts van verschillende bedrijven die de grondbeginselen van een specifieke maak techniek willen komen uitleggen. Uitleggen aan andere techneuten die zich bezig houden met het ontwikkelen van onderdelen of bezig zijn met de introductie hiervan.

Dream?

 What does that mean?

 We are looking for experts from different companies who want to explain the basics of a specific manufacturing technique.  Explain to other technicians who are developing or introducing components.

Hoe gaat dat eruit zien?

Doormiddel van een poster waar de techniek simpel wordt weergegeven hopen we dat er via een op een gespreken kennis uitwisseling tot stand gaat komen.

Het Knowledge Sharing Centre gaat er voor zorgen dat die poster en een presentatie met meer uitleg digitaal wordt gekoppled aan de leverancier en dat alles is terug te vinden na de bijeenkomst die gaat plaatsvinden bij het Koningshof te Veldhoven op 14 februari 2023.

What will that look like?

 By means of a poster where the technology is simply displayed, we hope that knowledge will be exchanged through one-on-one conversations.

 The Knowledge Sharing Centre will ensure that this poster and a presentation with more explanation are digitally linked to the supplier and that everything can be found after the meeting that will take place at the Koningshof in Veldhoven on February 14, 2023.

Toekomst!
Ja we hopen dat dit evenement gaat slagen zodat het elk jaar gehouden kan worden. Ik hoop zelfs dat het uiteindelijk twee dagen zal gaan duren. Een dag zoals besproken en een extra dag speciaal voor het onderwijs.

Future!
Yes, we hope this event will be a success so that it can be held every year.
I even hope that it will eventually take two days.  A day as discussed and an extra day especially for education.

Samenwerking:
Ik heb in de techniek reeds zoveel oprechte samenwerking zien ontstaan waardoor ik geloof dat dit kan gaan werken. De vraag is of U het een kans durft te geven? Natuurlijk zijn wij hiervoor nog opzoek naar sponsoren die dit willen ondersteunen. En helaas moeten wij de deelnemende partijen om een deelname bijdrag vragen.

Collaboration:
I have already seen so much genuine collaboration in technology that I believe this can work. The question is, do you dare to give it a chance? Of course we are still looking for sponsors who want to support this. And unfortunately we have to ask the participating parties for a participation fee.

Inschrijven voor deelname:
Ga naar het event gedeelte van het Knowledge Sharing Centre en schrijf uzelf in.

Register to participate:
Go to the event section of the Knowledge Sharing Center and register yourself.

LINK

X